Určení otcovství, popření otcovství soudní cestou


Co je potřeba k uznání otcovství?

Záleží na vaší životní situaci. Narodí-li se dítě v manželství, automaticky se za otce považuje manžel matky dítěte. Pokud se dítě narodí mimo manželství, je potřeba na matrice sepsat „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství". A to buď ještě před narozením dítěte nebo až po jeho narození. Tím je uznání otcovství hotovo.

Pak jsou ale situace, kdy toto není možné - např. když se dítě narodí sice během manželství, ale biologickým otcem je někdo jiný. Pak je nutné obrátit se na právníka, který nejlépe dokáže poradit v konkrétní situaci.

 

Musí se provést test otcovství soudně?

Test otcovství se může provést ve dvou základních formátech: jako anonymní test a jako znalecký posudek.

  • Anonymní test (P-TEST) slouží jen pro soukromou informaci a soud k jeho výsledku patrně nebude přihlížet. Výsledek anonymního testu není založen na ověřené identitě odebraných vzorků.
  • Znalecký posudek je vypracován buď usnesením soudu nebo na základě žádosti soukromé osoby. Znalecký posudek je proveden se vzorky, jejichž identita je ověřena.

Odpověď na otázku tedy zní: test otcovství se nemusí provést soudně, ale jen v některých případech bude soudem uznán jako validní dokument.

 

 

Potřebuji test otcovství k právním účelům

Doporučujeme tedy nechat si provést znalecký posudek.

 

Jak se liší uznání otcovství, popření otcovství a přiznání otcovství?

Uznání otcovství je neoficiální termín pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které se dělá na matrice. Přiznání otcovství je ještě o něco méně oficiální pojem pro totéž. Popření otcovství je právní termín z Občanského zákoníku (OZ) a je vyhrazen pro odmítnutí otcovství otcem nebo matkou dítěte nebo samotným dítětem. Pro popření otcovství platí další omezení, která jsou kodifikována v OZ.

 

Jsou pro uznání otcovství nutné genetické testy?

Tady záleží na tom, jestli dojde k uznání otcovství (souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství) na matrice nebo je věc řešena soudem. Soudce může věc rozhodnout i bez genetických testů. Většinou ale, pokud je otcovství nejasné nebo s pochybami, soudce jmenuje znalce, který zajistí znalecký posudek. Dnes už v ČR neexistuje pracoviště, které by testovalo otcovství jinak než pomocí genetických metod.

 

Co je potřeba pro zrušení otcovství?

Zrušením otcovství se patrně myslí popření otcovství. Popírání otcovství je kodifikováno v OZ v § 785 až § 793. Viz odpovědi na podobné otázky.

 

Jak se podává žaloba na určení otcovství?

Pokud osoba, která podává žalobu o určení otcovství, je laik, lze doporučit, aby se nechala ve věci zastupovat právníkem. To ještě před podáním žaloby, kdy jen zkušený právník dovede vyhodnotit situaci a žalobu se všemi náležitostmi sestaví. Lepší a daleko levnější řešení je samozřejmě, aby k žalobě nedošlo, tj. dohodou stran.

 

Jakou roli hraje v přiznání otcovství matrika?

Pokud se dítě narodí v manželství, rodiče dítěte nemusí přijít s matrikou do styku, všechny potřebné doklady matrice předá porodnice. Ze zákona se předpokládá, že otcem dítěte je manžel matky dítěte.

Pokud se dítě narodí mimo manželství, matrika zajistí prohlášení o určení otcovství - správně „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství". Toto souhlasné prohlášení je možné provést na jakékoliv matrice v ČR a není potřeba žádný formulář. Je nutno se jen osobně dostavit na matriku.

Toto souhlasné prohlášení slouží jako doklad o určení otcovství. Jaké doklady k určení otcovství potřebujete, si najdete na jakémkoliv slušném webu obecního úřadu.

Určení otcovství na matrice je jistě levnější a jednodušší možnost než když je totéž učiněno výrokem soudu. Pokud existují pochybnosti o biologickém otcovství před souhlasným prohlášením, lze provést anonymní test co nejdříve po narození dítěte, ale pokud možno ne během šestinedělí. V tom případě je potřeba odložit souhlasné prohlášení po vykonání testu. Po tu dobu nebude otec dítěte zapsán v rodném listě. To lze provést dodatečně, jakmile je sporné otcovství potvrzeno testem (protože test slouží jen jako soukromá informace, postačí nejlevnější test - anonymní).

 

Jak probíhá řízení o určení otcovství?

Odpověď viz otázka „Jak se podává žaloba na určení otcovství?"

 

Jak se provádí popření otcovství?

K popření otcovství je potřeba podat žalobu o popření otcovství. Popřít otcovství může otec vůči dítěti nebo vůči matce dítěte (nebo oběma). Popřít otcovství může i matka dítěte.

Důležité jsou lhůty, dokdy lze popření otcovství učinit. Tyto lhůty se liší, pokud se jedná o popření otcovství, pokud se dítě narodilo v manželství nebo ne.

Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zpochybňují jeho otcovství, popřít otcovství k dítěti, které se narodilo jeho manželce. Lhůta je do šesti let od narození dítěte. (OZ, § 785, odst 1)

Narodilo-li se dítě mimo manželství a otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením před matrikářem po narození dítěte, může muž nebo žena otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců ode dne souhlasného prohlášení. (OZ § 790).

Pokud otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením před narozením dítěte, může muž nebo žena otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců od jeho narození. (OZ § 790).
Z toho lze vyvodit, že co do lhůt k popření otcovství, delší lhůty jsou, narodilo-li se dítě v manželství.

Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí uvedených lhůt, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují „zájem dítěte a veřejný pořádek". (OZ § 792).

 

Je možné zbavení otcovství?

Viz odpověď "Jak se provádí popření otcovství?"

 

Co jsou to testy DNA pro soudní účely?

DNA test otcovství pro soudní účely je znalecký posudek. Test otcovství pro znalecký posudek je proveden se vzorky, jejichž identita je ověřena. Soud zadává vždy znalecký posudek - formou usnesení o jmenování znalce ve věci určení otcovství. Soukromá osoba si může zadat znalecký posudek podáním žádosti o vypracování znaleckého posudku.

Provádí DNA testy jen soudní znalec?

Soudní znalec je osoba jmenovaná krajským (nebo městským) soudem, jejímž úkolem je zodpovědět odborné otázky pro kvalifikovaný výrok soudu. Soudní znalec může být přibrán k případu formou usnesení soudu o jmenování znalce v dané věci. Stejně se postupuje, jedná-li se o určení otcovství.

 

Jak probíhá podání podnětu k určení otcovství?

Tato otázka je v podstatě stejná jako podobné: návrh na určení otcovství, žádost o určení otcovství, určení otcovství soudem atd. Všechny viz "Jak se podává žaloba na určení otcovství?".

 

Chci podat žalobu na určení otcovství dítě. Jak mám postupovat?

Odpověď viz "Jak se podává žaloba na určení otcovství?"

 

Je možné zrušení otcovství ze strany otce?

Ano, je možné za jistých podmínek. Podle zákona je to popření otcovství. Viz
"Jak se provádí popření otcovství?"

 

Existuje pro popření otcovství formulář?

Ne, je nutné podat žalobu.

 

 

Může otec dítěte odmítnout nechat si odebrat vzorek?

Opět jen právník vysvětlí, jestli může nebo nemůže, a jak bude potrestán, když odmítne.
Pokud se domnělý otec nechce nechat odebrat, nepřijde k odběru. Pokud je k odběru předveden policií, i přesto může prohlásit, že odběr odmítá. Pokud je domnělý otec ve věznici, i tehdy může prohlásit, že odběr vzorku odmítá. Spor o určení otcovství je občanskoprávní spor, ve kterém se musí určené osoby podřídit odběru. Pokud tak neučiní, mohou být soudem pokutovány, ale odběr mohou nadále odmítat.

V takových případech může soudce rozhodnout bez testu otcovství na základě posouzení jiných okolností.

 

<< zpět