Princip DNA testů

DNA testy jsou prováděny pomocí molekulárně genetických metod, které jsou považovány za špičkové a jsou uplatňovány mj. i v kriminalistice. V těchto vyšetřeních se zkoumá shoda v některých polymorfních znacích v sekvenci DNA u testovaných osob. Jako polymorfní znaky jsou využívány tzv. mikro- a minisatelitové oblasti, které jsou vysoce polymorfní a zajišťují vysokou vypovídací hodnotu. Mikrosatelitové oblasti DNA se nazývají STR (single tandem repeat) polymorfismy a minisatelitové oblasti VNTR (variable number tandem repeat) polymorfismy. Liší se od sebe délkou opakujícího se motivu (repetice): STR mají motiv o délce 2-5 nukleotidů, zatímco VNTR o délce řádově desítek nukleotidů. Počet opakování motivů je individuálně závislý na daném polymorfismu. 


Štěteček pro odběr DNA z ústní dutinyVzorek pro DNA testy se odebírá pomocí štětečků, kterými se setře sliznice dutiny ústní. Na konci štětečků jsou štětičky, na kterých po stěru ulpí buňky, které se běžně u každého člověka uvolňují ze sliznice do slin. Z těchto štětiček (i když se na první pohled zdá, že jsou "čisté" a nic neobsahují) jsou v laboratoři buňky uvolněny a z nich je dále izolována DNA. Viz detailní informace k odběru vzorku.


DNA (deoxyribonukleová kyselina) je jako nositel dědičnosti pro každého jedince naprosto specifická a znaky, které obsahuje (tedy i popisované polymorfismy), se dědí z rodičů na děti. DNA se v dalším kroku použije v PCR (polymerázová řetězová reakce), po jejímž provedení je možné polymorfní úseky DNA porovnávat mezi sebou u dítěte a údajného otce. Při testech se zkoumá takovýchto polymorfních úseků více, aby bylo dosaženo vysokého stupně spolehlivosti výsledku. GENERI BIOTECH testuje standardně 16 polymorfních systémů.

 

Kdo chce vědět víc >>